Get Adobe Flash player

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO – 1 %

Fundacja Alabaster od 9.09.2013 r. posiada status organizacji pożytku publicznego, a zatem osoby fizyczne mogą na rzecz Fundacji Alabaster przekazywać 1% swojego podatku.

 

 

————————————————————————————————

DAROWIZNY

Każde wsparcie finansowe jest bardzo ważne dla realizacji celów Fundacji Alabaster. Im więcej środków uda się zgromadzić, tym więcej projektów będziemy mogli zrealizować dla osób dotkniętych atopią oraz osób z problemami skóry.

Każdy może pomóc przekazując darowiznę na konto Fundacji, przelewem bankowym, przekazem pocztowym czy też poprzez serwis

 

 

 

 

Konto bankowe:

Kredyt Bank S.A.
03 1500 2367 1223 6000 0697 0000

Fundacja Alabaster
ul. Jasna 26
05-540 Zalesie Górne

NIP 123 12 25 142
REGON 142581685
KRS 0000364960

—————————————————————————————

DAROWIZNY – Ulga podatkowa

Przekaż darowiznę na rzecz fundacji i pomniejsz swój dochód w zeznaniu rocznym.

Darowiznę przekazaną na wsparcie Fundacji w 2010 roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu dochodowym. Osoby fizyczne i prowadzące dzialalność gospodarczą mogą dokonać odliczenia do wysokości 6% swojego dochodu. Natomiast osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 10% wartości dochodów uzyskanych w danym roku. Osoba fizyczna umieszcza wszelkie szczegóły dotyczące odliczeń w załączniku PIT-O. Osoba prowadząca działalność gospodarczą kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Podatnicy mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).

Ile można uzyskać:

Przykładowo dochód roczny (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS) wyniósł 60 000 zł. Podatek wyniósłby wtedy 10 244 zł (18% dochodu rocznego minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł). Wpłacając darowiznę na cele Fundacji w wysokości 6% dochodu (3 600 zł) podatek będzie płacony od kwoty dochodu rocznego pomniejszonego o kwotę darowizny, tj. 56 400 zł. Wyniesie on wtedy 9 596 zł, a więc o 648 zł mniej.

Darowizna może być przekazana na rzecz podmiotów “niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (ułomne osoby prawne), w tym fundacje i stowarzyszenia” (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie).

Na jakie cele można przekazać darowiznę? W przypadku Fundacji Alabaster cele statutowe zgodne są z tymi wymienionymi w ustawie jako właściwe dla przekazania darowizny.

“Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych atopią oraz osób z problemami skóry i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa jak również:

a) podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat problematyki atopii i chorób skóry;

b) nauka, edukacja i wychowanie prowadzące do zrozumienia problemu;

c) ochrona i promocja zdrowia, propagowanie stylu życia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych dotyczących skóry, w tym odpowiedniego sposobu odżywiania, w szczególności u dzieci i młodzieży.”

Co może być przedmiotem darowizny? Przede wszystkim pieniądze przekazane przelewem bankowym na rachunek obdarowanego (Fundacji). Może nim też być darowizna rzeczowa. Gdy towary darowane opodatkowane są podatkiem od towarów i usług, kwotę darowizny stanowi wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć z tytułu dokonania tej darowizny. Wymagane jest potwierdzenie darowizny rzeczowej umową w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej. Dla celów określenia wartości darowizny przyjąć należy wartość rynkową z dnia jej dokonania z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia.

Uwaga:

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie może odliczyć darowizny od dochodu.

————————————————————————————–

ZBIÓRKA STARYCH TELEFONÓW

Fundacja Alabaster współpracuje z firmami przywracającymi do życia stare telefony (Greenfone i Eskalion). Zużyte telefony komórkowe mogą zostać naprawione i sprzedane, a dochód ze sprzedaży zostanie przekazany w postaci darowizny na cele statutowe Fundacji.

Wystarczy, aby zainteresowana osoba lub firma zgłosiła się do Fundacji. Obie firmy zapewniają pełną obsługę przedsięwzięcia oraz bezpieczeństwo danych zachowanych w telefonach. Telefony, które nadają się do powtórnego wykorzystania po przetestowaniu i naprawach są odsprzedawane, pozostałe zostają przekazane do przetworzenia zgodnie z obowiązujacym prawem i bezpiecznie dla środowiska.

 

Leave a Reply

Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy