Get Adobe Flash player

Monika Wyrzykowska – Prezes Zarządu Fundacji

Trenerka dramy, instruktorka arteterapii, posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla grup osób w różnym wieku, rodzin, studentów oraz jako trenerka biznesu. Dyrektor zarządzający przedstawicielstwem w Polsce firmy indyjskiej. Posiada 14 lat doświadczenia w sektorze bankowości, w BRE Banku S.A., Banku Pekao SA, Bank Zachodni WBK S.A. i ING Bank Śląski S.A., w różnych działach i na różnych stanowiskach, w tym, jako zarządzająca zespołem bankowości korporacyjnej – odpowiedzialna za zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami banku, analizy finansowe, nadzorowała też finansowanie projektów w sektorze nieruchomości i energetyki, a także transakcje M&A. Wcześniej pracowała w Departamencie Skarbu w dwóch z ww. Banków. Ukończyła Szkołę Główną Handlową (Bankowość i Finanse). Od kilku lat pomaga w działaniach na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Mama jedenastoletniej córki ze zdiagnozowaną atopią, obecnie we wspaniałym stanie wyciszenia choroby.

Danuta Gutowska-Owsiak – Członek Zarządu Fundacji

Toru­nianka z pocho­dze­nia, skoń­czyła Aka­de­mię Medyczną w Gdań­sku (teraz Gdań­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny), gdzie uzy­skała dyplom lekar­ski. Od dziecka żywo zain­te­re­so­wana bada­niami bio­me­dycz­nymi posta­no­wiła roz­wi­jać pasję naukową w Anglii, w Cli­ni­cal Scien­ces Cen­tre na Uni­wer­sy­te­cie w Liver­po­olu, gdzie zaan­ga­żo­wana była w pro­jekty badaw­cze doty­czące reu­ma­to­idal­nego zapa­le­nia sta­wów oraz odpo­wie­dzi roz­wi­ja­ją­cej się w krtani pod wpły­wem refluksu. W Liver­po­olu rów­nież ukoń­czyła stu­dia dok­to­ranc­kie z zakresu immu­no­lo­gii (temat: „Natu­ral Kil­ler T Cells in Rheu­ma­toid Arth­ri­tis”). Aktu­al­nie pra­cuje na Uni­wer­sy­te­cie w Oxfor­dzie, w pre­sti­żo­wym Weathe­rall Insti­tute of Mole­cu­lar Medi­cine, gdzie bada wpływ zapa­le­nia aler­gicz­nego na funk­cjo­no­wa­nie bariery naskórka u pacjen­tów z ato­po­wym zapa­le­niem skóry oraz poszu­kuje leku, by tę nie­sprawną barierę napra­wić. Wie­dząc z autop­sji, z jakimi pro­ble­mami bory­kają się aler­gicy i ich rodziny posta­no­wiła zało­żyć fun­da­cję mającą na celu walkę z cho­ro­bami alergicznymi.

Wiesława Kałużna – Członek Zarządu Fundacji

Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Przez 16 lat zarządzała i nadzorowała prace zespołów sprawozdawczo – finansowych. Od roku 1997 do 2008 związana z sektorem medycznym. Między innymi pracowała w Paragon Biomedical Poland, Getronics Polska Sp. z o. o., Stryker Howmedica Osteonics Polska Sp. z o. o. Kocha taniec.

Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy