Get Adobe Flash player

Posts Tagged ‘Alergię’

Rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Pokonać Alergię, która powstała dla wszyst­kich, któ­rych doty­czy temat aler­gii, jej obja­wów i wpływu na orga­nizm pacjenta. Z Fun­da­cją zwią­zani są ludzie, któ­rzy aler­gią zaj­mują się na co dzień: naukowcy immu­no­lo­dzy pro­wa­dzący bada­nia doty­czące mecha­ni­zmów powsta­wa­nia aler­gii oraz leka­rze. Ponadto, z Fun­da­cją współ­pra­cują osoby, któ­rych ten temat naj­bar­dziej doty­czy – pacjenci i ich rodziny.

Główne zada­nie, jakie stawia przed sobą Fundacja, to pomoc aler­gi­kom – aby dzięki Fun­da­cji mogli oni lepiej zro­zu­mieć swoją cho­robę, a także uzy­ski­wali infor­ma­cje doty­czące sku­tecz­nych spo­so­bów zapo­bie­ga­nia i lecze­nia alergii.

Fundacja, poprzez swoją stronę internetową – www.pokonacalergie.org – prowadzi akcję edu­ka­cyjną, opartą tylko na naj­now­szych publi­ka­cjach nauko­wych i rze­tel­nych źródłach infor­ma­cji medycznej.

 

Podobnie jak my, Fundacja Pokonać Alergię wierzy, że aby sku­tecz­nie wal­czyć z aler­gią, trzeba o niej jak naj­wię­cej wie­dzieć, poznać przy­czyny jej powsta­wa­nia i zro­zu­mieć mecha­ni­zmy, które do niej pro­wa­dzą. Dla­tego istot­nym celem Fun­da­cji jest wspie­ra­nie badań nauko­wych nad mecha­ni­zmami powsta­wa­nia aler­gii, moż­li­wo­ściami dia­gno­styki i zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nego lecze­nia aler­gii i nad­wraż­li­wo­ści immunologicznych.

Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy