Get Adobe Flash player

Fundacja Alabaster od 9.09.2013 r. posiada status organizacji pożytku publicznego, a zatem osoby fizyczne mogą na rzecz Fundacji Alabaster przekazywać 1% swojego podatku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————

Ulga podatkowa

Przekaż darowiznę na rzecz fundacji i pomniejsz swój dochód w zeznaniu rocznym.

Darowiznę przekazaną na wsparcie Fundacji w 2010 roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu dochodowym. Osoby fizyczne i prowadzące dzialalność gospodarczą mogą dokonać odliczenia do wysokości 6% swojego dochodu. Natomiast osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkownia o kwotę 10% wartości dochodów uzyskanych w danym roku. Osoba fizyczna umieszcza wszelkie szczegóły dotyczące odliczeń w załączniku PIT-O. Osoba prowadząca działalność gospodarczą kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Podatnicy mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).

Ile można uzyskać:

Przykładowo dochód roczny (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS) wyniósł 60 000 zł. Podatek wyniósłby wtedy 10 244 zł (18% dochodu rocznego minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł). Wpłacając darowiznę na cele Fundacji w wysokości 6% dochodu (3 600 zł) podatek będzie płacony od kwoty dochodu rocznego pomniejszonego o kwotę darowizny, tj. 56 400 zł. Wyniesie on wtedy 9 596 zł, a więc o 648 zł mniej.

Darowizna może być przekazana na rzecz podmiotów “niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (ułomne osoby prawne), w tym fundacje i stowarzyszenia” (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie).

Na jakie cele można przekazać darowiznę? W przypadku Fundacji Alabaster cele statutowe zgodne są z tymi wymienionymi w ustawie jako właściwe dla przekazania darowizny.

“Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych atopią oraz osób z problemami skóry i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa jak również:

a) podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat problematyki atopii i chorób skóry;

b) nauka, edukacja i wychowanie prowadzące do zrozumienia problemu;

c) ochrona i promocja zdrowia, propagowanie stylu życia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych dotyczących skóry, w tym odpowiedniego sposobu odżywiania, w szczególności u dzieci i młodzieży.”

Co może być przedmiotem darowizny? Przede wszystkim pieniądze przekazane przelewem bankowym na rachunek obdarowanego (Fundacji). Może nim też być darowizna rzeczowa. Gdy towary darowane opodatkowane są podatkiem od towarów i usług, kwotę darowizny stanowi wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć z tytułu dokonania tej darowizny. Wymagane jest potwierdzenie darowizny rzeczowej umową w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej. Dla celów określenia wartości darowizny przyjąć należy wartość rynkową z dnia jej dokonania z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia.

Uwaga:

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie może odliczyć darowizny od dochodu.

————————————————————————————————

NIP 123 12 25 142
REGON 142581685
KRS 0000364960

Konto bankowe:

Kredyt Bank S.A.
03 1500 2367 1223 6000 0697 0000

 

Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy